ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN MaCe-Med Advies en Consultancy B.V. te Rotterdam                                    

 

Mace-Med Advies en Consultancy B.V. wordt nader aangeduid als Mace-Med

 

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

 

 • Op overeenkomsten tussen Mace-Med en de opdrachtgever zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, alsmede de bij­zondere bepalingen die door Mace-Med en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

 

ARTIKEL 2 – WERKINGSGEBIED

 

 • Mace-Med voert haar werkzaamheden uitsluitend binnen Nederland uit, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

 

ARTIKEL 3 – AANVANG VAN DE OVEREENKOMST

 

 • Een overeenkomst en/of opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen zodra de opdrachtgever hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • Indien de opdracht mondeling wordt verstrekt aan Mace-Med, zal Mace-Med deze schriftelijk bevestigen en zal deze bevestiging de partijen binden.
 • Wijzigingen in de opdracht of overeenkomst zijn slechts van kracht wanneer zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 • In ieder geval vangt de overeenkomst aan na de eerste activiteit van Mace-Med voor de opdrachtgever, zodat alsdan betaling ver­schuldigd is wegens geleverde diensten en/of prestaties door Mace-Med.
 • Overschrijding van de overeengekomen termijn waarbinnen Mace-Med diensten en/of werkzaamheden moet hebben verricht, zal de opdrachtgever, behoudens in geval van bewezen opzet of grove schuld van Mace-Med en/of in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Mace-Med.

 

 

ARTIKEL 4 – TARIEVEN

 

 • De tarieven voor de dienstverlening en/of te verrichten werkzaamhe­den door Mace-Med staan uitsluitend vermeld in de met de opdrachtgever ge­sloten schriftelijke overeenkomst. Tarieven kunnen per overeenkomst verschillen naar gelang de gewenste expertise.
 • Mace-Med zal het overeengekomen tarief zoals bedoeld onder 4.1 tijdens de duur van de overeenkomst niet wijzigen.
 • Mace-Med behoud zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

Tariefswijzigingen worden uiterlijk twee maanden voor het einde van een kalenderjaar door

Mace-Med bekend gemaakt aan opdrachtgever en door aanpassing van haar website.

 • Indien Mace-Med op grond van een wettelijke bepaling verplicht is een derde in te schakelen, zullen die kosten terzake ten laste van de opdrachtgever komen, onder voorwaarde dat opdrachtgever hiervan vooraf in kennis gesteld wordt en instemming verleent aan Mace-Med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 5 – BETALING

 

 • Voor betaling geldt dat de opdrachtgever gebonden is om het factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum in EURO-valuta te voldoen aan Mace-Med, mits en tenzij er andere betaalafspraken zijn gemaakt en/of sprake is van een vooraf overeengekomen aanneemsom.
 • Indien opdrachtgever buiten de termijn van 14 dagen betaalt is over de hoofdsom (exclusief B.t.w.) een kredietbeperking van 1% verschuldigd.
  Kredietbeperking is niet van toepassing indien automatisch incasso van toepassing is, onder de voorwaarde dat de automatische incasso slaagt.
 • Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet binnen de overeengekomen termijn, is hij van rechtswege, zon­der dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling ver­eist zal zijn, in gebreke. De opdrachtgever kan geen beroep doen op schuldvergelijking. Voor iedere dag, maand of gedeelte van de maand waarin de opdrachtgever met de betaling van een factuur in gebreke is, wordt het factuurbedrag van rechts­wege verhoogd met de wettelijke rente over het uitstaand saldo van het door de opdrachtgever verschuldige bedrag aan Mace-Med.
 • Indien een vordering door Mace-Med ter incasso uit handen is gege­ven, is de opdrachtgever daarenboven buitengerechte­lijke incassokosten verschuldigd over de hoofdsom alsook dat wettelijke rente en alle verdere kosten zowel in- als buiten rechte voor rekening van opdrachtgever komen dan wel op haar worden verhaald.
 • Indien de opdrachtgever in gebreke is met de betaling van de factuur, heeft Mace-Med het recht, onverminderd hetgeen in de voorgaande leden is bepaald, verdere uitvoering van werkzaam­heden te staken dan wel op te schorten. Tevens heeft Mace-Med het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, en volledige vergoeding te eisen voor de, door de staking, opschorting of ontbinding geleden en nog te lijden schade. Hieronder zijn ook begrepen verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden van een lopende zaak.
 • Indien opdrachtgever bezwaren heeft tegen de hoogte of samenstelling van de factuur dan wel tegen de aard of kwaliteit van de werkzaamheden of uitgaven waarop de factuur betrekking heeft, dient zij dit binnen acht dagen na ontvangst van desbetreffende factuur uitsluitend schriftelijk aan Mace-Med bekend te maken. Wordt een bezwaar/protest niet binnen voormelde termijn door opdrachtgever gedaan, dan is het recht om bezwaar te maken onherroepelijk vervallen.
  Wanneer er bezwaar wordt gemaakt tegen een deel van een factuur van Mace-Med, dan dient te allen tijde het niet betwiste deel aan Mace-Med binnen de betaaltermijn zoals omschreven onder 5.2 te worden voldaan.

 

 

 

ARTIKEL 6 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals tussen Mace-Med en opdrachtgever schriftelijk vastgelegd en ondertekend door beide partijen door de daartoe bevoegde functionaris.
 • Overeenkomsten gelden in principe voor één jaar, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien opdrachtgever niet binnen 3 maanden voor afloop van een overeenkomst, per aangetekende brief, opzegging gedaan heeft, dan wordt geacht dat de overeenkomst met eenzelfde termijn is verlengd zoals onder 6.2 bedoeld.
 • Op iedere overeenkomst is de daartoe betreffende uitgebrachte offerte van Mace-Med van toepassing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 7 – ONTBINDING

 

 • In geval de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig vol­doet aan enige verplichting, welke voor haar uit deze of enige andere met Mace-Med gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van opdrachtgever, wordt opdrachtgever zonder verd­ere aankondiging geacht in gebreke te zijn en heeft Mace-Med het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst de over­eenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Mace-Med schadeplichtig is en/of kan zijn jegens opdrachtgever.

 

 

 

 

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

 

 • Indien een bezwaar door opdrachtgever, binnen de daarvoor in artikel 5.6 genoemde termijn kenbaar is gemaakt, door Mace-Med gegrond wordt bevonden, zal opdrachtgever worden gecompenseerd voor de hoogte van het betwiste bedrag.
 • Mace-Med is slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, rechtstreeks ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten / verrichte werkzaamheden en het een rechtstreeks gevolg is van een aan Mace-Med toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Bedrijfs- en gevolgschade worden niet vergoed.
  De aansprakelijkheid jegens Mace-Med is primair beperkt tot de hoogte van het in rekening gebrachte factuurbedrag.
 • Ieder andere aansprakelijkheid zal, indien Mace-Med tegen die aansprakelijkheid uit hoofde van haar bedrijfsuitoefening verzekerd is, alleen gelden voor die schadeverzekerde gebeurtenissen die krachtens de desbetreffende verzekering gedekt zijn.
  De aansprakelijkheid van Mace-Med gaat nimmer de maximale bedragen, welke onder de desbetreffende verzekering van Mace-Med gelden, te boven.

Hierin stelt de verzekeraar het uit te betalen bedrag aan opdrachtgever vast en sluit ieder verhaalsrecht uit voor eventuele verdere schadevervolging jegens Mace-Med.

 • Aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiende uit door Mace-Med geleverde diensten / verrichte werkzaam­heden, vallen voor rekening van de opdrachtgever en is Mace-Med voor nu en alsdan gevrijwaard van elke aansprakelijkheid.

 

 

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

 

 • In geval van overmacht heeft Mace-Med het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en rente en onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling aan Mace-Med van de tot het moment waarop de over­macht optrad, verrichtte werkzaamheden.
 • Onder overmacht wordt verstaan iedere onvoorziene omstan­digheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeen­komst ernstig wordt bemoeilijkt, voorzover deze omstandigheid door Mace-Med niet konden worden voorzien en Mace-Med niet op grond van de Wet, de overeenkomst of de maatschappelijke opvattin­gen, aansprakelijk gesteld kan worden.

 

 

ARTIKEL 10 – GEHEIMHOUDING EN DOSSIERBEHEER

 

 • Mace-Med garandeert dat zij alle informatie die zij uit hoofde van haar dienstverlening en/of te verrichten werkzaamheden van de opdrachtgever verneemt en/of onder haar verkrijgt, strikt vertrouwelijk zal behandelen. Mace-Med zal deze informatie onder geen aan derden verstrekken noch daarover mededeling doen, tenzij zij daartoe verplicht wordt gesteld ter uitvoering van een Wettelijke bepaling en/of gelasting.
 • Strekkende de bepalingen zoals omschreven onder dit artikel, verwijst Mace-Med specifiek naar het privacy-reglement, zoals bedoeld onder de Wet Persoonsregistratie.

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 11 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 

 • Op alle overeenkomsten gesloten onder deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel.
 • Alle geschillen, voortvloeiende uit en/of naar aanleiding van een tussen Mace-Med en opdrachtgever gesloten en/of tot stand gekomen overeenkomst, worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam, volgens de regels van Burgelijke Rechtsvordering bij de daartoe bevoegde rechter.

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank  en de Kamer van Koopghandel te Rotterdam en tevens te raadplegen op de internetsite van Mace-Med.

Deze  Algemene Voorwaarden van Mace-Med worden eveneens gelijktijdig bij een opdrachtverstrekking door Mace-Med aan opdrachtgever bij de betreffende opdrachtverstrekking en/of overeenkomst bijgevoegd.